หุ้นปันผล เครดิตภาษี คืออะไร ตารางคำนวณเครดิตภาษี

หุ้นปันผล เครดิตภาษี คืออะไร ตารางคำนวณเครดิตภาษี

เกร็็ดภาษี โดย คุณ Yo TicketID:086607

1. ปรัชญาของเครดิตภาษีเงินปันผล

1.1 บริษัทส่วนใหญ่ทำมาหาได้ มีกำไร และต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรก้อนดังกล่าวอยู่แล้ว
ดังนั้น เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวมาให้กับผู้ลงทุน
ละผู้ลงทุนนำเงินปันผลดังกล่าวมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีก
ก็จะเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อนจากกำไรก้อนเดียวกัน

1.2 เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชน ลงทุนในบริษัทเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของชาติขยายตัว

ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผล จึงเกิดขึ้น โดยกฎหมายให้ทางเลือกว่าจะนำเงินปันผลมารวมคำนวณ
เป็นเงินได้ใน ภงด. หรือจะเลือกถูกหัก ณ ที่จ่าย แล้วไม่ต้องนำมารวมคำนวณในแบบ ภงด. อีก
แต่ถ้านำมารวมคำนวณใน ภงด. ก็ต้องนำรายได้ เงินปันผล ทุกก้อนมาคำนวณ จะเลือกเฉพาะบางบริษัทมารวมไม่ได้

2. เทคนิคคร่าว ๆ ว่า จะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผล หรือไม่ พิจารณา จาก

2.1 ถ้าผู้ใดมีเงินได้สุทธิ ที่ต้องเสียภาษีใน rate 20% ขึ้นไป ก็ขอให้ลืมเรื่องนี้ไปซะ
เพราะเงินปันผลหักภาษี ณ ที่จ่าย เพียง 10% เอง ดังนั้นเลือกไม่ใช้เครดิตภาษีเงินปันผล เราจะได้ประโยชน์มากกว่า
ดังนั้นเวลายื่นแบบ ภงด. เพื่อเสียภาษี ก็ไม่ต้องนำรายได้เงินปันผลเข้ามารวมคำนวณอีก
แต่ทั้งนี้ก็ไม่แน่เสมอไป ขอให้พิจารณา ปัจจัยข้อ 3.1.2 ที่จะกล่าวต่อไป

2.2 ถ้าผู้ใดมีเงินได้สุทธิ อยู่ใน rate 5% และ 10% ก็น่าจะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
เนื่องจากมีโอกาสได้รับเงินภาษีคืน

3. ปัจจัยพิจารณา ว่า เงินปันผล สามารถใช้เครดิตภาษี ได้หรือไม่

3.1 บริษัทที่ลงทุน เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่

3.1.1 มีภาษี สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผล ได้
แต่จะอัตราเท่าไร ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทที่ลงทุน เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละเท่าไร เช่น

มาจาก เครดิตภาษี เท่ากับ อัตราภาษี/(100-อัตราภาษี)
ถ้าบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหลายอัตราก็จะแยกคำนวณตามเงินปันผล ในแต่ละอัตรา
ซึ่งจะระบุชัดเจนอยู่ใน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

3.1.2 ไม่เสียภาษี ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้ แต่ให้พิจารณา ว่า ไม่เสียภาษี เนื่องจากอะไร

ก) เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)และบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลา ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุนถึงแม้ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลแต่ก็ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ เพื่อคำนวณภาษี
ดังนั้น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักไว้ ก็อาจสามารถขอคืนได้ทั้งก้อน โดยคำนวณภาษีตามวิธีปกติ

ข) กฎหมายพิเศษยกเว้น เช่น พาณิชย์นาวี เป็นต้น
(บริษัทเรือ อู่เรือ ส่วนใหญ่ เข้าข่ายเกณฑ์ข้อนี้ แต่ควรตรวจสอบกับบริษัทนั้น ๆ อีกครั้ง ว่าจดทะเบียนยกเว้น ตามกฎหมาย หรือไม่)
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุน ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีเงินปันผลได้
แต่ก็ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ เพื่อคำนวณภาษี
ดังนั้น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่เราถูกหักไว้ ก็อาจสามารถขอคืนได้ทั้งก้อน โดยคำนวณภาษีตามวิธีปกติ

ค) กำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 ปี
ดังนั้นเงินปันผล ก้อนนี้ ผู้ลงทุน ไม่สามารถใช้เครดิตภาษีได้และไม่ได้รับยกเว้น
โดยต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อคำนวณภาษี อีกด้วย

4. วิธีการคำนวณภาษี โดยใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

ตัวอย่าง นาย ก. มีรายได้เงินเดือน ทั้งปี 300,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน 12,000 บาท
เงินปันผล (แบบบริษัทเสียภาษี 30%) 2,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล 200 บาท

รายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้ว (300,000 – 60,000 – 30,000) 210,000.-
บวก : เงินปันผล 2,000.-
เครดิตภาษีเงินปันผล (2,000 * 3/7) = 857.14
รวมรายได้ที่ใช้คำนวณภาษี 212,857.14

คำนวณภาษี 100,000 บาทแรก อัตราภาษี 0%
112,857.14 บาท อัตราภาษี 10% เป็นเงิน 11,285.71
รวมภาษีที่ต้องชำระ 11,285.71
หัก : ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (12,000.-)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล (200.-)
เครดิตภาษีเงินปันผล (857.14)
ภาษีที่ชำระเกิน (ขอคืน) 1,771.43

โดย maoinvestor.com
ปันผลหุ้นคืออะไร เครดิตภาษีหุ้นคิดอย่างไร เวปนี้มีคำตอบ รวมถึงมีไฟล์ Excel และวิธีใช้ ในการทำตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผลปันผลหุ้นคืออะไร เครดิตภาษีหุ้นคิดอย่างไร เวปนี้มีคำตอบ รวมถึงมีไฟล์ Excel และวิธีใช้ ในการทำตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผลปันผลหุ้นคืออะไร เครดิตภาษีหุ้นคิดอย่างไร เวปนี้มีคำตอบ รวมถึงมีไฟล์ Excel และวิธีใช้ ในการทำตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Excel ตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผล

ตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผล เป็นไฟล์ excel ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
มีแบบตารางคำนวณ และแบบสรุปเป็นรายงาน เหมาะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับตารางและโปรแกรมของทางสรรพากร
สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบ ที่สำคัญเพิ่มหน้าให้แล้ว ในกรณีที่ได้ปันผลจากหุ้นหลายๆตัว
พิมพ์ออกมาเก็บเข้าแฟ้มกับสำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเป็นใบปะหน้า ส่งสรรพากรก็ได้

ผู้พัฒนา mr.ngek@gmail.com
ที่มา : http://www.set.in.th/excel/xd/
ปันผลหุ้นคืออะไร เครดิตภาษีหุ้นคิดอย่างไร เวปนี้มีคำตอบ รวมถึงมีไฟล์ Excel และวิธีใช้ ในการทำตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผล
ปันผลหุ้นคืออะไร เครดิตภาษีหุ้นคิดอย่างไร เวปนี้มีคำตอบ รวมถึงมีไฟล์ Excel และวิธีใช้ ในการทำตารางคำนวณเงินได้ปันผล และคำนวณเครดิตภาษีปันผล
ย้อนกลับไปดูบทความและโปรแกรมอื่น
กลับสู่เมนูด้านบนกลับสู่เมนูด้านบน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ขอขอบคุณ Klongjan สำหรับทรัพยากรและความรู้ในการพัฒนา SitemapRSS Feed Jo.Klongjan.com Google+ ข่าวหุ้น